Pages

10/10/2013

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 9:PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA VIỆC DẠY GIẢI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ.


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia


Định dạng: Microssoft word

Tên SKKNPHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA VIỆC DẠY GIẢI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC  THÀNH NHÂN TỬ.

Tài liệu gồm: Phần mục lục, trang bìa, nội dung, bản cam kết ..

Sử dụng: Sử dụng sáng kiến kinh nghiệm toán 9 này để tham khảo về phương pháp giảng dạy, học tập, viết tiểu luận toán THCS, viết báo cáo toán chuyên đề lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm toán 9 này đã được kiểm duyệt về nội dung và hình thức

Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm toán 9


Khi tÝnh to¸n c¸c phÐp tÝnh ®èi víi ®a thøc,nhiÒu khi cÇn thiÕt ph¶i biÕn ®a thøc ®ã trë thµnh mét tÝch.ViÖc ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®­îc ¸p dông vµo: Rót gän biÓu thøc,gi¶i ph­ư¬ng tr×nh, quy ®ång mÉu thøc c¸c ph©n thøc,biÕn ®æi ®ång nhÊt biÓu thøc h÷u tØ, t×m gi¸ trÞ cña biÕn ®Ó biÓu thøc nguyªn, t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt. §Ó ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö, cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p, ngoµi ba phư¬ng ph¸p c¬ b¶n như­ : §Æt nh©n tö chung, nhãm nhiÒu h¹ng tö, dïng h»ng ®¼ng thøc ta cßn cã c¸c ph­ư¬ng ph¸p kh¸c: t¸ch mét h¹ng tö thµnh hai hay nhiÒu h¹ng tö, thªm bít cïng mét h¹ng tö, ®Æt Èn phô (®æi biÕn), hÖ sè nhÊt ®Þnh, xÐt gi¸ trÞ riªng....
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!