Pages

3/13/2014

SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT VÀ GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG.


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT VÀ GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC PHÉP BIẾN HÌNH  TRONG MẶT PHẲNG.

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11

Môc ®Ých nghiªn cøu
          S¸ng kiÕn khai th¸c mét sè øng dông cña phÇn mÒm PowerPoint vµ Geometer’s Sketchpad vµo viÖc thiÕt kÕ mét sè Bµi gi¶ng nh»m tÝch cùc ho¸ H§ häc tËp cña HS, n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc m«n To¸n .


3. NhiÖm vô nghiªn cøu
3.1. ThiÕt kÕ mét sè Bµi gi¶ng vÒ néi dung c¸c phÐp biÕn h×nh trong mÆt ph¼ng víi øng dông cña hai phÇn mÒm nãi trªn
3.2. TiÕn hµnh thùc nghiÖm s­ ph¹m, kiÓm tra tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông c¸c phÇn mÒm trªn
4. Gi¶ thuyÕt khoa häc

Trªn c¬ së ch­¬ng tr×nh SGK nÕu thiÕt kÕ c¸c Bµi gi¶ng cã sö dông sù hç trî cña phÇn mÒm PowerPoint vµ Geometer’s Sketchpad mét c¸ch hîp lý th× sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë tr­êng THPT.

Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!