Pages

9/14/2014

PP so sanh phân số: So sánh phần hơn


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Trước khi làm bài: Tìm phương pháp so sánh để áp dụng
Bước 1. Nhận xét hai phân số cần so sánh
- Hai phân số đều < 1.
- Hai phân số có hiệu giữa mẫu số và tử số bằng nhau.


Bước 2 : Kết luận phương pháp áp dụng
- áp dụng phương pháp so sánh phần bù.
Làm bài: Vận dụng quy tắc so sánh phân số ở mỗi phương pháp để tiến hành so sánh phân số.
6. So sỏnh hai phần hơn của hai phõn số với 1
6.1. Giải thớch: Phần hơn của một phân số với 1 được hiểu là hiệu giữa phân số đó với 1.
Vớ dụ: phõn số  có phần hơn  là
6.2. Phạm vi ỏp dụng:
- Thông thường, áp dụng khi cả hai phõn số lớn hơn 1.
- áp dụng cụ thể như sau:
+ Đặt A = Tử số phân số thứ nhất  - Mẫu số phân số thứ nhất;
+ Đặt B = Tử số phân số thứ hai  - Mẫu số phân số thứ hai;
Cách so sánh phần hơn được dùng khi A = B. (Hiệu tử số trừ mẫu số của mỗi phân số bằng nhau)
Nếu trong trường hợp A B ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đưa về 2 phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số bằng nhau.
6.3. Quy tắc so sỏnh: Phõn số nào cú phần hơn lớn hơn thỡ phõn số đú lớn hơn
6.4. Các bước tiến hành
Bước 1: Tìm phần hơn.
Bước 2. So sánh phần hơn với nhau, kết luận.
Vớ dụ 1. So sỏnh hai phõn số:    và
Bước 1. Trước khi làm bài: Tìm phương pháp so sánh để áp dụng
1. Nhận xét hai phân số cần so sánh
- Hai phân số đều > 1.
- Hai phân số có hiệu giữa tử số và mẫu số bằng nhau.
2. Kết luận phương pháp áp dụng
-  Từ nhận xét ở bước 1 => Kết luận: Để so sánh hai phân số trên ta có thể áp dụng phương pháp so sánh phần hơn ca hai phân số đó.
Bước 2. Tiến hành làm bài
1. Tìm phần hơn
- Phần hơn của   là:   - 1 =                     
- Phần hơn của    là:   - 1 =
2. So sánh phần hơn, kết luận
Vỡ < nờn: <
Ví dụ 2: So sánh:  và
Bước 1. Trước khi làm bài: Tìm phương pháp so sánh để áp dụng
1. Nhận xét hai phân số cần so sánh
- Hai phân số đều > 1.
- Hai phân số có hiệu giữa tử số và mẫu số bằng nhau.
2. Kết luận phương pháp áp dụng
-  Từ nhận xét ở bước 1 => Kết luận: Để so sánh hai phân số trên ta có thể áp dụng phương pháp so sánh phần hơn ca hai phân số đó.
Bước 2. Tiến hành làm bài
1. Tìm phần hơn
Ta có:                                                     
2. So sánh phần hơn, kết luận
 nên
Các ví dụ khác:
Ví dụ 3: So sánh hai phân số sau:  và
Nhận xét, tìm phương pháp so sánh
- Hai phân số đều > 1; Giá trị của hiệu giữa tử số và mẫu số khác nhau
=> Biến đổi phân số trước khi áp dụng phương pháp so sánh phần hơn.
Cụ thể cách giải như sau:
Ta có:
Giá trị của phần hơn
 nên  hayloading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!