Pages

10/10/2013

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 9:GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT DƯỚI HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia


Định dạng: Microssoft word

Tên SKKNGIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT DƯỚI HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Tài liệu gồm: Phần mục lục, trang bìa, nội dung, bản cam kết ..

Sử dụng: Sử dụng sáng kiến kinh nghiệm toán 9 này để tham khảo về phương pháp giảng dạy, học tập, viết tiểu luận toán THCS, viết báo cáo toán chuyên đề lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm toán 9 này đã được kiểm duyệt về nội dung và hình thức

Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm toán 9


đây là nội dung về hàm số baäc nhaát đối với học sinh lớp 9 vaø moät soá baøi taäp traéc nghieäm cuûng coá veà noäi dung naøy. Caùc baøi taäp treân phn nào giúp học sinh nắm một cách cơ bản và có hệ thống về hàm số baäc nhaát nhằm vận dụng giải các bài toán liên quan thật chặt chẽ. Không nhöõng giúp các em có vốn kiến thức về hàm số baäc nhaát maø coøn giuùp giaùo vieân ñoåi môùi phöông phaùp kieåm tra ñaùnh giaù HS, taïo söï höùng thuù trong hoïc taäp cho caùc em , cuõng laø ñeå HS vaø GV coù taøi lieäu oân taäp vaøo cuoái chöông, cuoái hoïc kì nhaèm để tham gia kì thi chuyeån caáp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!