Pages

3/13/2014

SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÌM TẬP HỢP ĐIỂM


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: ỨNG DỤNG  PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÌM TẬP HỢP ĐIỂM

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 111. Lý do chọn đề tài
Trong ch­¬ng tr×nh h×nh häc ë bËc THPT chóng ta ®· biÕt c¸c phÐp biÕn h×nh trong mÆt ph¼ng nh­ phÐp ®èi xøng qua mét ®­êng th¼ng, phÐp ®èi xøng qua mét ®iÓm,phÐp tÞnh tiÕn, phÐp vÞ tù ,phÐp ®ång d¹ng...,viÖc lµm quen ,sö dông vµ l¹i øng dông ®­îc nã lµ mét ®iÒu hÕt søc khã kh¨n vµ häc sinh rÊt ng¹i häc phÇn nµy.
Trong khi dạy học sinh ôn tËp t«i ®· chó träng ph©n d¹ng vµ d¹y cho häc sinh nh÷ng d¹ng to¸n c¬ b¶n vÒ phÐp biÕn h×nh,víi nh÷ng ®èi t­îng häc sinh häc giái t«i m¹nh d¹n ®­a vµ d¹ng to¸n øng dông phÐp biÕn h×nh trong mÆt ph¼ng gi¶i c¸c bµi to¸n t×m tËp hîp ®iÓm.
2. Mục đích nghiên cứu

Nghiªn cøu ®Ò tµi “øng dông phÐp biÕn h×nh trong mÆt ph¼ng gi¶i c¸c bµi to¸n t×m tËp hîp ®iÓm " nh»m gióp häc sinh cã thªm c¸ch gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ tËp hîp ®iÓm trong h×nh häc.Cã nhiÒu bµi to¸n vÒ tËp hîp ®iÓm khã kh¨n ( thËm chÝ c¶m gi¸c kh«ng t×m ra c¸ch gi¶i) dÆc biÖt lµ lêi gi¶i mét c¸ch tù nhiªn nhÊt ,th× l¹i gi¶i quyÕt mét c¸ch ®¬n gi¶n b»ng c¸ch ¸p dông phÐp biÕn h×nh .Ph¸t huy kÜ n¨ng gi¶i to¸n ,ph¸t triÓn t­ duy l«gic cho häc sinh ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh ,t¹o ®­îc høng thó häc tËp m«n to¸n.

Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!