Pages

10/09/2014

101 bài toán tính tổng phân số và hướng dẫn giải chi tiết (Phần I)

101 bài toán tính tổng phân số và hướng dẫn giải chi tiết (Phần I)
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem hướng dẫn giải chi tiết và đáp số của mỗi bài toán

Bài 1: Tính
$latex \displaystyle S=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2004.2005}$
Bài 2: Tính tổng
$latex \displaystyle S=\frac{1}{9.10}+\frac{1}{10.11}+...+\frac{1}{2004.2005}$
Bài 3. Tính tổng
$latex \displaystyle S=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{2003.2005}$
Bài 4 : Tính tổng sau:
$latex \displaystyle {{S}_{n}}=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{n\left( n+1 \right)\left( n+2 \right)}$
Bài 5: Tính tổng sau.
$latex \displaystyle {{S}_{n}}=\frac{1}{1.2.3.4}+\frac{1}{2.3.4.5}+...+\frac{1}{n\left( n+1 \right)\left( n+2 \right)\left( n+3 \right)}$
Bài 6. Tính tổng sau
$latex \displaystyle S=\frac{1}{2}+\frac{1}{{{2}^{2}}}+...+\frac{1}{{{2}^{2005}}}$
Bài 7: Tính tổng
$latex \displaystyle S=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{2003.2005}$
Bài 8: Tính tổng sau
$latex \displaystyle S={{3}^{0}}+{{3}^{1}}+{{3}^{2}}+...+{{3}^{100}}$
Bài 9: Tính tổng sau
Sn=1.2+2.3+3.4+…+n.(n+1)    với ∈N*
Bài 10: Tính tổng
S=1 + 2 + 3 + …+ n   với n∈N

Ad: Máy trợ giảng tốt - đẹp - rẻ - Ad: Máy khuếch đại âm

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!