Pages

3/15/2014

SKKN, NCKHSPUD Toán 12: HỆ THỐNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ. NHỮNG SAI LẦM MÀ HỌC SINH HAY MẮC PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI BÀI TOÁN


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: HỆ THỐNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.  NHỮNG SAI LẦM MÀ HỌC SINH HAY MẮC PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI BÀI TOÁN

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12đề tài NCKHSPUD Toán 12Tiểu luận PPGD Toán 12, …

Bµi to¸n x¸c ®Þnh tÝnh ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña hµm sè lµ mét bµi to¸n rÊt quen thuéc ®èi víi häc sinh líp 12, nã cã mÆt trong hÇu hÕt c¸c k× thi: tèt nghiÖp, cao ®¼ng, ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp. V× vËy nã cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong ch­¬ng tr×nh to¸n phæ th«ng. MÆt kh¸c do ®èi t­îng häc sinh ®¹i trµ nªn viÖc d¹y vµ häc phÇn nµy còng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa cßn Ýt vµ ch­a ®a d¹ng. §Ó viÖc d¹y vµ häc phÇn nµy chñ ®éng h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n t«i viÕt ®Ò tµi nµy ¸p dông cho häc sinh ®¹i trµ.


          ViÖc gi¶i quyÕt bµi to¸n x¸c ®Þnh tÝnh ®ång biÕn vµ nghÞch biÕn hµm sè cã t¸c dông to lín ®èi víi häc sinh:
          - Thø nhÊt: Th«ng qua bµi to¸n x¸c ®Þnh tÝnh ®ång biÕn vµ nghÞch biÕn cña hµm sè gióp häc sinh chñ ®éng h¬n trong c¸ch ph©n tÝch, t×m lêi gi¶i cho bµi, häc sinh thÊy ®­îc mèi quan hÖ gi÷a to¸n häc vµ thùc tiÔn, qua ®ã gióp häc sinh cã høng thó häc tËp h¬n, hiÖu qu¶ giê d¹y cao h¬n.
          - Thø hai: ViÖc gi¶i bµi to¸n x¸c ®Þnh tÝnh ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña hµm sè gióp häc sinh cñng cè, ®µo s©u kiÕn thøc rÌn luyÖn tÝnh linh ho¹t, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. Khi gi¶i bµi to¸n nµy häc sinh th­êng xuyªn ph¶i sö dông kiÕn thøc liªn quan nh­: Gi¶i ph­¬ng tr×nh, biÕn ®æi t­¬ng ®­¬ng, c¸c kiÕn thøc vÒ ®¹o hµm, tam thøc bËc hai, xÐt chiÒu biÕn thiªn, kÜ n¨ng biÕn ®æi ...
          - Thø ba: Th«ng qua viÖc gi¶i bµi to¸n x¸c ®Þnh tÝnh ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña hµm sè gióp häc sinh rÌn luyÖn c¸c thao t¸c t­ duy nh­: Ph©n tÝch, tæng hîp, cã kh¶ n¨ng ®Æc biÖt ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ bµi to¸n. MÆt kh¸c cßn rÌn luyÖn cho häc sinh c¸c phÈm chÊt trÝ tuÖ nh­: TÝnh cÈn thËn, chÆt chÏ, linh ho¹t, n©ng cao kh¶ n¨ng s¸ng t¹o mçi khi gÆp mét bµi to¸n cã thÓ suy nghÜ t×m tßi nh÷ng lêi gi¶i kh¸c nhau, chän ra c¸ch gi¶i hay nhÊt.
          Tuy nhiªn vÊn ®Ò x¸c ®Þnh tÝnh ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña hµm sè xen kÏ c¸c vÊn ®Ò kh¸c nªn häc sinh gÆp khã kh¨n nh­ lóng tóng khi t×m ®­êng lèi gi¶i cã khi vËn dông mét c¸ch m¸y mãc dËp khu«n.

          V× nh÷ng lÝ do trªn, tµi liÖu nµy "HÖ thèng mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n x¸c ®Þnh tÝnh ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña hµm sè nh÷ng sai lÇm mµ häc sinh hay m¾c ph¶I trong qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n".

Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!