Pages

3/06/2016

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC, CẤP THPT


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
3.1.  Lớp 10

TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
Phần I
Bài 1
Trang 6
Toàn bộ nội dung bài này
Tăng thêm 1 tiết cho bài này, đặc biệt tăng thời gian nhiều  cho mục II.Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
2
Phần II
Chương I
Bài 4
Trang 19
Hình 4.1
Không giải thích chi tiết hình này
3
Bài 5
Trang 23
Mục I. Cấu trúc của protêin
Chỉ dạy sơ lược
4
Chương II
Từ bài 7 đến bài 10

Bài 10

-Trang 31 đến trang 43

Trang 43
Mục VIII. Khung xương tế bào
- Khi nói các bộ phận, các bào quan của tế bào chủ yếu phân tích chức năng sống, không đi quá sâu vào phân tích các chi tiết cấu trúc.

- Không dạy
5
Chương III
Bài 13
Trang 53
Đoạn dòng 8 đến dòng 10 trang 54 “ Ở trạng thái…”
Không dạy
6
Bài 16
Trang 63
Hình vẽ 16.2 và 16.3
Không dạy
7
Bài 17
Trang 67
Hình 17.2
Không dạy H17.2, học sinh chỉ cần nắm được nguyên liệu và sản phẩm, không đi tìm hiểu sâu về cơ chế
8
Phần III
Chương I
Bài 22
Trang 88
Mục III. Hô hấp và lên men
Không dạy mà chuyển sang dạy trong bài thực hành
9
Bài 23
Trang 91
- Mục I. Quá trình tổng hợp
- Mục III. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải
- Mục II. Quá trình phân giải
- Không dạy
- Không dạy

- Chuyển sang dạy trong bài 24 thực hành
10
Chương II
Bài 26
Trang 102

Không dạy. Vì tương tự như sinh sản của tế bào đã học ở phần trước
Lồng ghép vào bài 25 nhưng chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản của vi sinh vật.

3.2. Lớp 11

TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
Phần IV
Chương I
Bài 1
Trang 6
Mục I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng
 và Mục III. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
Không dạy nhưng lồng ghép vào mục II, chỉ cần giới thiệu cơ quan hấp thu nước và muối khoáng chủ yếu của cây là rễ
2
Bài 2
Trang 10
- Mục I. Dòng mạch gỗ

- Mục II. Dòng mạch rây

- Hình 2.4b
- Không mô tả sâu cấu tạo của mạch gỗ, chỉ tập trung dạy đường đi của dịch mạch gỗ
- Không mô tả sâu cấu tạo của mạch rây, chỉ dạy sự dẫn truyền của dịch mạch rây
- Không giải thích bằng hình này
3
Bài 3
Trang 15
- Mục II.1. Lá là cơ quan thoát hơi nước

- Mục IV. Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng

- Câu 2*
- Không trình bày và giải thích thí nghiệm của Garô và hình 3.3 mà chỉ giới thiệu cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá.
- Lưu ý giáo viên: Cây có cơ chế tự đièu hoà về nhu cầu nước, cơ chế này điều hoà việc hút vào và thải ra. Khi cơ chế điều hoà không thực hiện được cây không phát triển bình thường.
- Không yêu cầu HS trả lời
4
Bài 5
Trang 25
- Mục II. Quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật
- Mục I. Vai trò sinh lí của nguyên tô nitơ
- Không dạy

- Nhập vào bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
5
Bài 8
Trang 36
Mục II.1. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp
Không giải thích câu lệnh, hình 8.2 để lại phần hình thái, bỏ cấu tạo trong
6
Bài 9
Trang 40

- Chỉ giới thiệu C3,C4 và CAM theo kênh chữ là đủ. Tuy nhiên chỉ so sánh như chuẩn đã mô tả: Điều kiện sống, có tế bào bao bó mạch hay không, hiệu suất quang hợp cao hay thấp.
- Bỏ hình 9.3 và 9.4 (Không yêu cầu so sánh dựa trên sơ đồ)
7
Bài 12
Trang 51
Mục II. Con đường hô hấp ở thực vật
Không đi sâu vào cơ chế
8
Chương II
Bài 26
Trang 107
Mục II. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh
Không dạy
9
Bài 28
Trang 114
Mục II. Cơ chế hình thành điện thế nghỉ
Không dạy
10
Bài 29
Trang 117
Mục I.2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động
Không dạy

3.3. Lớp 12

TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
Phần V Chương I
Bài 1
Trang 6
Mục I.2. Cấu chúc chung của gen cấu trúc
Không dạy
2
Bài 2
Trang 11
- Mục I.2. Cơ chế phiên mã
- Mục II. Dịch mã
- Không dạy chi tiết phiên mã ở sinh vật nhân thực
- Dạy gọn lại, chỉ mô tả đơn giản bằng sơ đồ.
3
Bài 3
Trang 15

Câu hỏi 3 cuối bài
Thay từ “Giải thích” bằng “Nêu cơ chế điều hoà hoạt động của ôpêrôn Lac”
4
Bài 4
Trang 19
Hình 4.1 và hình 4.2
Không giải thích cơ chế
5
Bài 6
Trang 27
Hình 6.1
Chỉ  dạy 2 dạng đơn giản 2n+1 và 2n-1
6
Chương II
Bài 15
Trang 64
- Bài tập chương I
- Bài tập chương II
- Làm các bài 1,3,6
- Làm các bài 2,6,7
7
Chương IV
Bài 18
Trang 75
Sơ đồ 18.1
Không dạy, không giải thích theo sơ đồ
8
Phần VI
Chương I
Bài 24
Trang 104
- Mục II. Bằng chứng phôi sinh học
- Mục  III. Bằng chứng địa lí sinh vật học
- Không dạy

- Không dạy
9
Bài 25
Trang 108
Mục I. Học thuyết tiến hoá Lamac
Không dạy
10
Bài 27
Trang 113

Cả bài
Không dạy. Chỉ sử dụng khung cuối bài ghép vào phần chọn lọc tự nhiên của bài 26. Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại để dạy.
11
Bài 29
Trang 126
Mục I.2. Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí
Không dạy
12
Bài 31
Trang 133
Cả bài
Không dạy.
13
Phần VII
Chương I
Bài 35
Trang 150
Mục III. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống
Không dạy
14
Chương II
Bài 41
Trang 181
Câu hỏi lệnh mục III
Không dạy
15
Chương III
Bài 44
Trang 195
Mục II.2. Chu trình nitơ
Không dạy chi tiết (vì đã học ở bài 5, bài 6 lớp 11)
16
Bài 45
Trang 201
- Hình 45.2
- Câu hỏi lệnh thứ 2 trang 202
- Không dạy
- Không dạy


Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!