Pages

11/05/2013

“ Một vài kinh nghiệm vận dụng vẽ thêm yếu tố phụ để giải dạng toán chứng minh đẳng thức hình học trong chương trình Hình học THCS”.


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Ñeà taøi naøy nhaèm giuùp hoïc sinh lôùp 8, 9, ñaëc bieät laø hoïc sinh khaù - gioûi coù phöông phaùp vaø phöông höôùng ñeå giaûi quyeát caùc baøi toaùn veà chöùng minh ñaúng thöùc Hình hoïc. Ñoàng thôøi qua ñeà taøi giuùp hoïc sinh ñöôïc reøn luyeän, cuûng coá moät caùch vöõng chaéc kieán thöùc, kyõ naêng veõ hình, kyõ naêng trình baøy lôøi giaûi hoïc ñaëc bieät laø coù tö duy veõ theâm yeáu toá phuï trong vieäc giaûi caùc baøi toaùn Hình hoïc.

         Ñeà taøi naøy chính laø nguoàn tö lieäu boå ích phuïc vuï cho caùc thaày coâ giaùo trong vieäc ñònh höôùng vaø boài döôõng hoïc sinh Gioûi ôû tröôøng THCS; nguoàn tö lieäu cho caùc em hoïc sinh khaù – gioûi chuû yeáu laø hoïc sinh lôùp 8, 9 töï boài döôõng kieán thöùc moân Toaùn.   

Tải về

Link 2
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!